Organisatie

Algemeen
De Protestantse gemeente Agnus Dei te Waalre heeft ruim 700 leden en is een zelfstandige kerkgemeenschap die valt onder de Protestantse Kerk. Er zijn ongeveer 120 vrijwilligers actief in onze kerk. De enige betaalde krachten zijn de predikant met een fulltime aanstelling, de koster met een deeltijdbaan en een vaste organist.

Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de Agnus Dei-kerk en wordt gevormd door alle ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen en de predikant samen. De kerkenraad komt eens per maand bij elkaar. De vergaderingen zijn bedoeld om te bespreken wat er speelt in de gemeente en om zaken onderling af te stemmen. Regelmatig wordt er een commissie of werkgroep uitgenodigd in een kerkenraadsvergadering.
In de kerkenraadsvergaderingen wordt niet alleen over organisatorische zaken gesproken. We hebben immers met elkaar gemeen dat wij ons gedragen weten door ons geloof. De vergaderingen beginnen daarom met het luisteren naar een tekst of gedicht; dat is meestal aanleiding voor een goed gesprek.

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen zijn hieronder te downloaden:
Impressie vergadering kerkenraad 16 oktober 2018
Impressie vergadering kerkenraad 20 november 2018
Impressie vergadering kerkenraad 18 december 2018

College van kerkrentmeesters
Dit college is verantwoordelijk voor het beheerstechnische reilen en zeilen van onze kerkgemeente en maakt deel uit van de kerkenraad. De kerkrentmeesters zorgen voor beleid, administratie en beheer van financiën, gebouwen, tuin en inventaris. Daaronder valt naast geldwerving ook de personele zorg voor koster en organist.

Een kerkgemeenschap is onafhankelijk en krijgt geen subsidie. Alle kosten worden betaald uit de vrijwillige bijdragen van leden en van “Vrienden van de Agnus Dei-kerk”, en uit de opbrengsten van verhuur van zalen. De belangrijkste inkomstenbron is de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Diaconie
Als diaconie willen we een zoutend zout en een lichtend licht zijn. Dat betekent dat we ons willen verbinden met alle mensen van goede wil die zich inzetten voor vrede, recht en duurzaamheid. We doen dit vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een volwaardige plaats in de samenleving. De diaconie van onze kerk bestaat momenteel uit drie enthousiaste leden (diaconie@adkerk.nl).

In de maand januari vindt tegelijkertijd met de actie Kerkbalans de diaconale actie 2019 plaats. Alle gemeenteleden ontvangen een brief met een verzoek om bij te dragen aan één of meer van de volgende diaconale doelen:
• de projecten in het programma Werelddiaconaat en Zending van Kerk in Actie.
• de Stichting Hand-in-Hand Community Ghana, een oecumenische leefgemeenschap waarbinnen kinderen met een verstandelijke beperking een veilig en fijn leven kunnen leiden. Deze kinderen worden vaak niet geaccepteerd in de familie en hen wacht een vreselijk lot; velen worden te vondeling gelegd.
• het diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is een inloophuis voor dak- en thuislozen in Eindhoven en ook een huiskamer voor mensen die eenzaam zijn. Er is persoonlijke aandacht voor iedereen en hulp voor wie er behoefte aan heeft.
• via binnenlands diaconaat wordt hulp geboden aan diaconale projecten in Nederland; een voorbeeld is het Diaconaal Noodfonds Waalre.