ANBI kerk

ANBI document van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te Waalre

Kerk

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse gemeente Agnus Dei te Waalre
Telefoonnummer 040 – 221 30 10
RSIN/Fiscaal nummer 8140 03 436
Website adres www.adkerk.nl
E-mail info@adkerk.nl
Adres Koningin Julianalaan 12
Postcode 5582 JV
Plaats Waalre

De Protestantse gemeente te Waalre is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeenteleden van de Agnus Dei-gemeente voelen we ons gedragen door ons vertrouwen op God: God die er was, die er is en er altijd zal zijn. In onze kerkgemeenschap proberen we elkaar te inspireren en te steunen in ons geloof en in ons leven: de kerk is een werkplaats voor de ziel. Maar we willen meer: we willen ook iets laten oplichten van wat Jezus ons heeft voorgeleefd door een zorgzame gemeente te zijn in ons eigen dorp en in de wereld rondom ons.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Waalre.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 . Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente kunt u downloaden. In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te Waalre staat dat we een gemeenschap van mensen willen zijn waar je op een warme manier welkom bent zoals je bent, met wat je bezig houdt, waar ruimte is voor jouw vragen en twijfels, voor jouw zoektocht naar wat je leven zinvol maakt.
 Een nadere uitwerking hiervan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Agnus Dei Kerk te Waalre 2016 – 2020.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.’ De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.’ De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor mensen buiten de kerk inzet. Wij ondersteunen de Voedselbank, het Diaconaal Centrum te Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds. Onze predikanten bieden regelmatig hulp en bijstand aan niet-kerkleden. Daarbij wordt ook een breed scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, film avonden en dagjes uit, georganiseerd. Meer informatie hierover is te lezen op deze website en in het kerkblad: ‘Galmgat’

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

BATEN (€) Begroting 2018 Rekening 2017 Rekening 2016
Vrijwillige bijdragen, giften 123.450 117.370 145.004
Opbrengsten uit verhuur en rente 34.600 31.674 30.394
Bijzondere baten (fondsonttrekking en reserve) 20.000 10.000
Totaal baten 158.050 169.044 185.398
LASTEN (€) Begroting 2018 Rekening 2017 Rekening 2016
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 90.550 60.471 76.482
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en kerkwerk 7.600 6.248 7.184
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7.500 7.425 7.358
Woningen en kerkgebouw 25.750 73.314 54.134
Salarissen (koster, organist e.d.) 29.750 26.939 25.219
Beheer en administratie 7.930 5.990 6.304
Totaal lasten 169.080 180.387 176.681
Resultaat (Baten – Lasten) -11.030 -11.343 8.717

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifieke project.

Een groot deel van de ontvangsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant(en) en eventuele kerkelijke werkers en aan de organisatie voor kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overige personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie.