ANBI diaconie

ANBI document van de Diaconie van de Protestantse Kerk Agnus Dei te Waalre

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Diaconie van de Protestantse gemeente Agnus Dei te Waalre
Telefoonnummer 040 – 221 30 10
RSIN/Fiscaal nummer 8241 30 935
Website adres www.adkerk.nl
E-mail info@adkerk.nl
Adres Koningin Julianalaan 12
Postcode 5582 JV
Plaats Waalre

De Protestantse gemeente te Waalre is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeenteleden van de Agnus Dei-gemeente voelen we ons gedragen door ons vertrouwen op God: God die er was, die er is en er altijd zal zijn. In onze kerkgemeenschap proberen we elkaar te inspireren en te steunen in ons geloof en in ons leven: de kerk is een werkplaats voor de ziel. Maar we willen meer: we willen ook iets laten oplichten van wat Jezus ons heeft voorgeleefd door een zorgzame gemeente te zijn in ons eigen dorp en in de wereld rondom ons.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Waalre.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te Waalre staat dat we een gemeenschap van mensen willen zijn waar je op een warme manier welkom bent zoals je bent, met wat je bezig houdt, waar ruimte is voor jouw vragen en twijfels, voor jouw zoektocht naar wat je leven zinvol maakt.
Een nadere uitwerking hiervan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Agnus Dei Kerk te Waalre 2016 – 2020.

E. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Wij zijn een geloofsgemeenschap die zich voor de eigen leden én voor mensen buiten de kerk inzet. Wij ondersteunen de Voedselbank, het Diaconaal inloophuis ’t Hemeltje te Eindhoven en het Diaconaal Noodfonds. Onze predikanten bieden regelmatig hulp en bijstand aan niet-kerkleden. Daarbij wordt ook een breed scala van sociale activiteiten zoals lezingen over diverse onderwerpen, film avonden en dagjes uit, georganiseerd. Meer informatie hierover is te lezen elders op www.adkerk.nl en in het kerkblad: ‘Galmgat’

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

BATEN (€) Begroting 2018 Rekening 2017 Rekening 2016
Opbrengsten uit bezittingen 175,00 247,60 207,46
 Bijdragen gemeenteleden 38.530,00 40.970,90 41.493,74
Totaal baten 38.705,00 41.218,50 41.701,20
LASTEN (€) Begroting 2018 Rekening 2017 Rekening 2016
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 37.505.00 40.087,98 40,206,15
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 850,00 875,33 845,99
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 350,00 330,42 864,04
Totaal lasten 38.705,00 41.293,73 41.916,18
Resultaat (Baten – Lasten) 0,00 -75,23 -214,98